Boy in the Bosphorus strait, Turkey

Photo of boy in the Bosphorus strait, Turkey -  Europe

Photo of boy in the Bosphorus strait, Turkey – Europe.